Regulamin portalu

Regulamin portalu wabrzezno-cwa.pl

 

§ 1

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

1. Portal  -  portalu wabrzezno-cwa.pl

 

2.  Administrator – rozumieć administratora i Wydawcę Portalu oraz administratora danych osobowych którym jest Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. adres: Golub-Dobrzyń kod 87-400 ul. Rynek 20,

 

3. Usługodawcą w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 jest CMC City Media Communications Sp z o.o.

 

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną i została zarejestrowaną przez Administratora

 

5. Konto Użytkownika jest to konto w systemie informatycznym, do którego dostęp jest uzależniony od uprzedniego zarejestrowania Użytkownika w Systemie, umożliwiające dokonywanie wpisów na forum, prowadzenie bloga oraz umieszczanie na Portalu informacji lub ogłoszeń;

 

6. „Cookies” (ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez Portal i zapisywane na komputerze Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, np. zapamiętania logowania do Portalu czy zapamiętania odwiedzanych stron. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 

§ 2

Rejestracja Użytkownika
 

1. Korzystanie z Portalu wymaga rejestracji u Administratora. Rejestracja powoduje uzyskanie statusu Użytkownika.
 

2. Warunkiem przeprowadzenia rejestracji jest:

2.1)     zaakceptowanie postanowień Regulaminu,

2.2)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu.
 

3.  W celu rejestracji należy podać Administratorowi na formularzu rejestracyjnym następujące dane osobowe, nazwisko i imiona, login,  adres elektroniczny (e-mail), fotografię. 
 

4. Dane, o których mowa w pkt 3 muszą być dokładne i zgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie powyższych danych może nastąpić na piśmie lub formie elektronicznej i jest dobrowolne, ale stanowi warunek przeprowadzenia rejestracji.
 

5. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 

6. Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Wydawcę i Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883)
 

7. Po przekazaniu danych określonych w pkt. 3, Użytkownik wybiera poufne hasło dostępu do Konta Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobom trzecim.
 

8. W celu zweryfikowania prawdziwości danych osobowych, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość od Administratora. Odebranie wiadomości oraz zastosowanie się do zawartych w niej wskazań umożliwia zakończenie rejestracji oraz aktywację Konta Użytkownika, jest też potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.
 

9. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 

10. Nie istnieje możliwość korzystania ze wszystkich usług Portalu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja wszystkich usługi ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.
 

11. Dostęp do forum, blogów, bazy firm, publikacji partnerów – czyli głównych usług dostępnych w portalu wabrzezno-cwa.pl wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki użytkownika Portalu. Po spełnieniu wymogu autoryzacji Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług oferowanych przez Portal bezpłatnie.
 

12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu wabrzezno-cwa.pl  w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Ochrona danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu przez Użytkowników, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 1997 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz złożenia wniosku o ich uzupełnienie, zmianę lub usunięcie po uprzedniej autoryzacji na jego bezpiecznej stronie profilowej. Wniosek o usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z wnioskiem o likwidację konta Użytkownika.
 

3. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania Usługi, co obejmuje zawieranie umów świadczenia Usługi oraz informowanie o niej, w tym między innymi dostarczanie informacji o usługach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych Administratora, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych w inny sposób. Na podstawie dobrowolnie udzielanych przez Użytkownika zgód – cel przetwarzania danych osobowych może obejmować również marketing towarów i usług kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Administratora.
 

4. Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, to może otrzymywać informacje handlowe na podany adres e-mail.
 

5. Administrator w ramach Portalu wykorzystuje tzw. pliki „cookies” tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

§ 4

Warunki korzystania z Portalu

 

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyjątkiem części usług reklamowych.
 

2. Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe dla osób trzecich albo korzystać z portalu anonimowo lub pod pseudonimem, zastrzegając swoje dane do wiadomości Administratora.
 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treści umieszczone na forum lub blogu.
 

4. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na forum lub blogu treści o charakterze bezprawnym. Treści te nie mogą w szczególności:

4.1)      naruszać praw autorskich, innych praw na dobrach niematerialnych ani dóbr osobistych,

4.2)      naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,

4.3)     stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
 

5. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych.
 

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu, Administrator ma prawo:

6.1)      tymczasowo lub definitywnie usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu;

6.2)      zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;

6.3)      zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony;

6.4)      skasować Konto Użytkownika
 

7.  Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika.
 

8.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych lub z powodu działania siły wyższej.
 

9. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów i Administratora treści umieszczonych na forum i blogach oraz Materiałów Prasowych jest zakazane i podlega sankcjom prawnym,  zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powyższej ustawie.
 

10. Ogłoszenia drobne w portalu są płatne oraz bezpłatne, cennik ogłoszeń jest dostępny pod adresem wabrzezno-cwa.pl/dodajogloszenie. Operatorem systemu opłat przelewy24 jest Usługodawca.
 

11. Wizytówki w katalogu firm i usług są bezpłatne.
 

12. Wirtualna wizytówka użytkownika portalu wabrzezno-cwa.pl  zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.
 

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane ujawnione przez użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.
 

14. Administrator i Usługodawca zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej wabrzezno-cwa.pl 
 

15. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki użytkownika portalu  przypadku wykorzystywania portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 

16. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z portalu wabrzezno-cwa.pl oraz podmiotów współpracujących.

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacji kwestii związanych z korzystaniem z Portalu drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora biuro@wabrzezno-cwa.pl  lub pisemnie.
 

2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Administratora Usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 

3. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że treści umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub Regulaminem.
 

4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz  zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 

5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Administrator zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 

6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 

7. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.
 

8. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Administrator informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

§ 6

Zasady odpowiedzialności

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do portalu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
 

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje portal wabrzezno-cwa.pl , w szczególności za treść zamieszczanych komentarzy i ogłoszeń oraz materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.
 

3. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza iż posada prawa do ich publikacji.
 

4. Użytkownik, poprzez zamieszczenie na portalu wpisów, komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela Wydawcy i Usługodawcy niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w każdym miejscu i czasie oraz oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu. 
 

§ 7

 

1. Wszelkie spory i inne stosunki prawne związane z funkcjonowaniem Portalu podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Portalu rozstrzygane będą przez sąd powszechny według miejsca zamieszkania Użytkownika.

 

§ 8

   1. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.
 

   2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.

 

pełna wersja portalu